Scroll down for english

Priser og innmelding

OSI Klatring er en undergruppe av Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI). Alle OSI-medlemmer betaler et kontingent på 120,- per semester for studenter og 200,- for ikke-studenter og medlemmene kan deretter melde seg inn i undergruppene (men må betale eget medlemskontingent til de respektive gruppene).

OSI Klatrings medlemskontingent er i dag 200,- per semester for studenter, og 300,- for ikke-studenter. Disse pengene går uavkortet til utstyr, drift og vedlikehold av anlegg og til gruppas aktiviteter – kurs, turer og sosiale happenings.

Som medlem får man tilgang til lån av utstyr, bruk av anleggene og mulighet til å delta på alle turer og kurs som arrangeres av gruppa.

Brattkort 

Brattkort er påkrevd for alle som vil klatre i klatreveggen på Athletica Blindern, som er så høy at man må kunne sikre ved tauklatring. Brattkortet er ditt bevis på at du mestrer sikring på topptau og leding. Kortet er i regi av Norges Klatreforbund, og er påkrevd ved de fleste klatresentre i Norge. Er du helt fersk kan du ta et av våre nybegynnerkurs. Er du mer erfaren vil du muligens klare prøven uten kurs. Følg denne linken for å melde deg på kurs.

Denne filmen viser hva som blir gjennomgått i en brattkorttest, noe som kan være til glede både for nybegynnere og glemske instruktører.

Hver mandag fra 19.30 - 21.30 i innesesongen (ca. september-april) er det instruktører til stede på Athletica Blindern som deler ut Brattkort til de av våre medlemmer som kan vise at de mestrer Brattkort-prøven. Se her for mer informasjon om fellestreningene.

NB! Prøven gjøres kun for medlemmer. Ta med medlemskort, og vær klar til å vise det frem!

Utlån av utstyr 

Se siden "UTSTYR" i hovedmenyen.

Vegger

OSI Klatring har per i dag to arealer som våre medlemmer fritt disponerer. Vær imidlertid oppmerksom på at det ikke er tillatt å klatre på tau dersom du hverken har topptau- eller ledkort. Det vil si at uten kort kan du klatre på buldrerommet, men ikke i veggen i Blindernhallen.

1. Klatreveggen på Blindern finner du i sal 1 på Blindern Athletica. Denne veggen er 8 meter høy, og er et godt tilbud for de fleste. For å benytte denne veggen må du ha enten toptau- eller ledkort. Det henger slynger permanent. Kan brukes mandager 19.30 - 21.30, da er det også instruktører tilstede.

2. Buldrerommet på Blindern finner du i øverste etasje på Blindern Athletica. Dette rommet fikk vi våren 2003 og byr på noe overhengende, men mest tilnærmet vertikal buldring. Problemer i alle vanskelighetsgrader. Dette er et sosialt møtested! Buldrerommet kan brukes til alle tider når senteret er åpent. Kan benyttes uten toptau- eller ledkort så lenge du er medlem i SiO Atletica. 


Vulkan Klatresenter 

Hver fredag har vi fredagsklatring på Vulkan Klatresenter (følg med på facebook). Møt opp kl 18.00 og utover. Sele, brems og klatresko kan leies om du trenger det. Mulighet for å fukte ganen litt senere på Fyrhuset rett ved siden av.

Rabattavtaler 

Klatreverket

Medlemmer av OSI Klatring får 15% rabatt på utstyr i klatresjappa på Klatreverket. (gjelder ikke førere, og prismebriller). Det eneste man trenger, er å ta med kvitteringsutskrift for betalt OSI kontingent. I tillegg har vi en avtale om rabattert pris klippekort. 10 klipp for 740 kroner, men da må man komme mellom 09:00-16:00 eller 20:00-23:00 på hverdager, Mandag-Torsdag (På fredager kan man bruke kortet hele dagen). I helgene kan man bruke kortet mellom 16:00-20:00.

Sportsnett

Sportsnett har butikk i Olav Vs gate 6 i Oslo, men er også en nettbutikk. De har det aller meste av sportsutstyr i retning bratt friluftsliv, stort utvalg i kjente merker og gode priser på disse. Det beste med Sportsnett er at butikken drives av folk som kan tur og ekstreme ekspedisjoner, så her får man skikkelige råd om utstyr. Blant de ansatte finner du Norges fremste kompetanse på klatreutstyr, med erfart kjennskap til bruken av produktene de viser deg. I tillegg til god service, sponsing og rabatt på utstyr til drift av klubben, har alle medlemmer til enhver tid 15 % rabatt på alle produkter hos Sportsnett (unntatt tilbudsvarer).

Oslo Sportslager

Sportslageret er en butikk hvor svært dyktige folk selger deg klatreutstyr. Her gis alle medlemmer av OSI Klatregruppa 10% avslag ved kjøp over 300,- og 15% over 1500,- Noen handlekvelder i året får vi 20% på alt (!) bortsett fra Everest sykler. Besøk Oslo Sportslager i Torggata 20, eller se nettsiden.

Piteraq – Tinder & Banditter

Piteraq – Tinder & Banditter har butikker i Parkveien 19 og på Sandvika Storsenter. Der selger de ski-, klatre- og ekspedisjonsutstyr. OSI Klatring sine medlemmer får  25% på XC Sports merkevarer inkl. DMM, Edelrid og Tenaya og 15% på øvrige merkevarer i butikken. I tillegg blir OSI Klatrings medlemmer invitert til eksklusive salg. For å få rabattene må man registrere seg for rabattkort med navn og epostadresse. 

English
Prices and Enrollment

OSI Climbing is a subgroup of the Oslo Students' Sports Club (OSI). All OSI members pay 120, - per semester for students and 200, - for non-students. Members can then sign up to subgroups (but have to pay their own membership fee to the respective groups). The membership for OSI Climbing is currently 200,- per semester for students, and 300,- for non-students. This money goes to equipment, the operation and maintenance of facilities and to the group's activities, like courses, trips and social happenings. As a member you can borrow equipment, use the bouldering room, climbing wall and of course join all the trips and courses arranged by the group.

Top rope-card and Lead-Card (Previously Brattkort)

One of these are required for anyone who wants to climb the wall at Athletica Blindern. These cards are proof that you master belaying, and is required at most climbing centers in Norway. If you just started climbing or want to start, you can attend one of our beginners’ courses. If you are more experienced you might pass the exam without a course. This film (in norwegian) demonstrates what you are supposed to know to pass the test, which might be handy for both beginners and forgetful instructors. Every Monday (from 17.30-21.30) and Tuesday (19-22) in the season (approximately September-April), instructors will be present at Athletica Blindern and can issue the cards to those of our members who can demonstrate that they master the techniques.

Borrowing Equipment

See the page "UTSTRYR" in the main menu

Wall and Bouldering Room

OSI Climbing currently has two areas that our members freely dispose of. Please note, however, that climbing the walls is not allowed if you do not have a top-rope card or lead-card.

 1. The climbing wall at Blindern is located in hall 1 at Blindern Athletica (BA). This wall is 8 meters tall, and is a good offer for most. To use this wall you must have a brattkort, top rope-card or lead-card. There are permanent quick draws. You can use this wall mondays (17.30-21.30) and tuesdays (19-22). There are instructors available at this time period, they can also help you to if you need any equipment.

 2. The bouldering room at Blindern is located on the top floor of BA. We got this room in the spring of 2003 and offers some overhang boulders, but mostly vertical bouldering. Here you will find problems at all levels of difficulties! We also have a Moon wall and campus board.

Vulkan Climbing Center: 

Every Friday there is a Friday climb at the Vulkan Climbing Center. After 4.00 pm, entrance is only 90,- for members of OSI Climbing. Harness, ATC and shoes can be rented if you need it. As always there will be an opportunity to booze it up later at Fyrhuset, just next to the gym.

Discounts

Klatreverket

Members of OSI Klatring get 15% off equipment at Klatreverket (not applicable to books and belay glasses). All you need is to bring a receipt for paid OSI membership. We also have an agreement on 10-entrance-tickets for 740 kroner, but you need to climb between 09:00-16:00 or 20:00-23:00 on weekdays, Monday-Thursday (on Fridays you can use the card all day). On weekends you can use the card between 16:00 to 20:00. 

Sportsnett

Sportsnett has a shop in Olav Vs gate 6 in Oslo, but is also an online store. They mostly have sports equipment in the direction of steep outdoor activities, a wide range of well-known brands and good prices. The best thing about Sportsnet is that the shop is run by people who travel and do extreme expeditions, so you can get real advice on equipment. Here you will find Norway's foremost expertise in climbing equipment, familiar with the use of the products they show you. In addition to good service, sponsorship and discount on club equipment, all members have a 15% discount on all products at Sportsnet (except for promotional items) at any time.

Oslo sportslager

Sportslageret is a shop where highly skilled people sell you climbing equipment. Here all members of the OSI Klategruppa receive 10% discount on purchases over 300, - and 15% over 1500, - Some shopping nights a year we get 20% on everything(!), apart from Everest bikes. Visit Oslo Sportslager in Torggata 20, or see the website. 

Piteraq - Tinder & Banditter

Piteraq - Tinder & Banditter is located in Parkveien 19, and at Sandvika Storsenter. There they sell ski, climbing and expedition equipment. OSI Climbing members receive 25% on XC Sports brands including DMM, Edelrid and Tenaya and 15% on other brands in the store. In addition, OSI Climbing members are invited to exclusive sales. To get the discounts, you must register for discount cards with name and email address.


Levert av IdrettenOnline