*** NB! Scroll down for English ***

Priser og innmelding

OSI Klatring er en undergruppe av Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI). Alle OSI-medlemmer betaler et kontingent på 120,- per semester for studenter og 300,- for ikke-studenter og medlemmene kan deretter melde seg inn i undergruppene (men må betale eget medlemskontingent til de respektive gruppene).

OSI Klatrings medlemskontingent er  200,- per semester for studenter og 300,- for ikke-studenter. Disse pengene går uavkortet til utstyr, drift og vedlikehold av anlegg og til gruppas aktiviteter – kurs, turer og sosiale happenings.

Som medlem får man tilgang til lån av utstyr, bruk av anleggene og mulighet til å delta på alle turer og kurs som arrangeres av gruppa.

Brattkort 

Brattkort er påkrevd for alle som vil klatre i klatreveggen på Athletica Blindern, som er så høy at man må kunne sikre ved tauklatring. Brattkortet er ditt bevis på at du mestrer sikring på topptau og leding. Kortet er i regi av Norges Klatreforbund, og er påkrevd ved de fleste klatresentre i Norge. Er du helt fersk kan du ta et av våre nybegynnerkurs. Er du mer erfaren vil du muligens klare prøven uten kurs.

Denne filmen viser hva som blir gjennomgått i en brattkorttest, noe som kan være til glede både for nybegynnere og glemske instruktører.

Hver mandag (19.30-21.45) i innesesongen (ca. september-april) er det instruktører til stede på Athletica Blindern som deler ut Brattkort til de av våre medlemmer som kan vise at de mestrer Brattkort-prøven. Se her for mer informasjon om fellestreningene.

NB! Prøven gjøres kun for medlemmer. Ta med medlemskort, og vær klar til å vise det frem!

Kurs

OSI Klatring tilbyr nybegynner kurs og Klatring på led kurs til alle våre medlemmer flere ganger i semesteret. Begge to blir avholdt innendørs på veggen vår hos Athletica Blindern. Påmelding finner du under «Kurs» på vår hjemmeside. Etter å gått igjennom et nybegynner og ledkurs vil man sitte igjen med nok kunnskap for å kunne ta et brattkort. Mer info om brattkort står over. Å ta brattkorttesten er gratis hos oss. 

I tillegg har vi avholdt utendørskurs i eksempelvis klatring på naturlige sikringer eller isklatring.

Klatreinstruktør kurs: 

OSI Klatring tilbyr også instruktørkurs eller ‘Klatreleder inne’ mer nøyaktig. Dette er gratis for våre medlemmer, men forutsetter at de som gjennomfører kurset er med som instruktører for OSI helst i 2 semesteret. Hva det vil si er at de må bli med på ca. 3 arrangementer ila ett semester; enten mandagstreninger eller avholde kurs for nybegynnere/led. Påmelding til dette skjer igjennom vår Kursansvarlig: sende inn en melding på OSI sin Facebook side for å melde sin interesse. Det er begrenset antall plasser hvert semester. 

Du kan lese mer om Kurset på NKF sine sider her.

Vi har også nylig begynt å tilby 'Klatreinstruktør 1 sport' til våre instruktører. For å kunne avholde utendørsklatring arrangementer i fremtiden.
Mer info om dette er her.

Utlån av utstyr 

Alle medlemmer kan låne utstyr til både inne- og uteklatring. Det vil bli mulig å låne og levere tilbake utstyr når det er treninger i klatreveggen med instruktør tilstede, som kan kvittere for lånet. Vi har seler, tau, crash-pad og diverse annet klatreutstyr til utlån. 


Alle som låner utstyr må kjenne til korrekt bruk av utstyret. Blir utstyr skadet vil dere ikke bli holdt ansvarlige, men det er viktig at dere sier ifra så andre ikke blir satt i fare. Send epost til klatrestyret@osi.uio.no med bilde av utstyr hvis det er skadet. Utstyrsansvarlig krever gebyr på 50,- for utstyr som må purres opp pga. sen innlevering. Husk å fyll ut feltene for innlevering i skjemaet og få en instruktør til å se over utstyret når du leverer det inn.
Hvis du kommer for å låne utstyr under nybegynnerkurs må du forvente noe ventetid før instruktørene har tid til å hjelpe deg.

Vegger

OSI Klatring har per i dag to arealer som våre medlemmer fritt disponerer. Vær imidlertid oppmerksom på at det ikke er tillatt å klatre på tau dersom du hverken har topptau- eller ledkort. Det vil si at uten kort kan du klatre på buldrerommet, men ikke i veggen i Blindernhallen

1. Klatreveggen på Blindern finner du i sal 1 på Blindern Athletica (BA). Denne veggen er 8 meter høy, og er et godt tilbud for de fleste. For å benytte denne veggen må du ha enten topptau- eller ledkort. Det henger slynger permanent. Kan brukes mandager (19.30-21.45), da er det også instruktører tilstede.

2. Buldrerommet på Blindern finner du i øverste etasje på BA. Dette rommet fikk vi våren 2003 og byr på noe overhengende, men mest tilnærmet vertikal buldring. Problemer i alle vanskelighetsgrader. Dette er et sosialt møtested! Buldrerommet kan brukes til alle tider når senteret er åpent. Kan benyttes uten topptau- eller ledkort så lenge du er medlem i SiO Athletica. 

Vulkan Klatresenter 

Hver fredag etter kl 17:30 er det fredagsklatring på Vulkan Klatresenter. Under vintersesongen er det gratis for de første 20 medlemene som stiller opp, ellers 90 NOK for inngang (inkludert tau). Du kan leie utstyr på klatresenteret, eller låne utstyr fra oss (Les "Utlån av utstyr. Mulighet for å fukte ganen litt senere på Fyrhuset rett ved siden av.


English
Prices and Enrollment

OSI Climbing is a subgroup of the Oslo Students' Sports Club (OSI). All OSI members pay 120, - per semester for students and 300, - for non-students. Members can then sign up to subgroups (e.g. OSI Klatring; but there is an additional membership fee for each respective subgroup). The membership fee is 200 NOK for students and 300 NOK for non-students per semester. This money goes to equipment, the operation and maintenance of facilities and to the group's activities, like courses, trips, and social gatherings. As a member you can borrow equipment, use the bouldering room, climbing wall and of course join all the trips and courses arranged by the group.

Diversity

We celebrate diversity in all of its forms including but not limited to differences in ability and disability, body size and physical appearance, culture and ethnicity, gender and sexual orientation, religion and spirituality, dietary restrictions and climbing styles. 

Top rope-card and Lead-Card (Brattkort)

One of these are required for anyone who wants to climb the wall at Athletica Blindern. These cards are proof that you master belaying, and is required at most climbing centers in Norway. If you just started climbing or want to start, you can attend one of our beginners’ courses. If you are more experienced you might pass the exam without a course. This film (in norwegian) demonstrates what you are supposed to know to pass the test, which might be handy for both beginners and forgetful instructors. Every Monday (from 19.30-21.45)  in the season (approximately September-April), instructors will be present at Athletica Blindern and can issue the cards to those of our members who can demonstrate that they master the techniques.

Courses

OSI Klatring offers beginner and lead climbing courses to all our members several times per semester. Both are held on our indoor wall at Athletica Blindern. Sign-up for this is located under “kurs” at our home page. After completing a beginner and lead climbing course you are left with enough knowledge and skills to be able to take a “brattkorttest”. There will be possibilities to take the test with our instructors at the Monday trainings. If you already have the knowledge and skills sufficient enough to take a brattkorttest, you are welcome to skip the beginner courses and take the test as well. Taking the test is free.

We also offer outdoor courses, like f.e. Trad climbing and ice climbing.

Climbing instructor courses:

OSI Klatring also offers instructor courses, predominantly ‘Klatreleder inne’ (indoor climbing instructor). We cover the fee for our members, however after finishing the course, instructors are required to instruct at least 3 courses (either Monday trainings or New Beginner belay courses) over two semesters. The sign up for this is through our course coordinator: send us a message on our Facebook page. There is a limited number of spots for this each semester. It is also recommended that you have some proficiency in Norwegian.

You can read more about the course at NKF's webpage here.

We also recently started offering outdoor sport climbing instructor courses or 'Klatreinstruktør 1 sport' to be able to host outdoor climbing events in the near future. More info on this here

Borrowing Equipment

All members can borrow equipment for both indoor and outdoor use. It will be possible to pick up and return equipment when there are trainings in the climbing wall with the instructor present. We have harnesses, ropes, crash pad and various other climbing equipment. You must know the proper use of the equipment to borrow. If any equipment is damaged, you will not be held responsible, but it is important that you let us know so we can fix it. If the equipment is damaged, send an email to medlem [at] osiklatring [dot] no, with images of the equipment. The Equipment Manager will require a fee of 50,- for equipment that is delivered late. Remember to fill in the fields for submission and have an instructor to review the equipment when you give it back. If you come to borrow equipment under the beginner course, you should expect some waiting time, as the instructors might be busy with the course.

Wall and Bouldering Room

OSI Climbing currently has two areas that our members use. Please note, however, that climbing the walls is not allowed if you do not have a top-rope card or lead-card.

 1. The climbing wall at Blindern is located in hall 1 at Blindern Athletica (BA). This wall is 8 meters tall, and is a good offer for most. To use this wall you must have a brattkort, top rope-card or lead-card. There are permanent quick draws. You can use this wall mondays (19.30-21.45). There are instructors available at this time period, they can also help you to if you need any equipment.

 2. The bouldering room at Blindern is located on the top floor of BA. We got this room in the spring of 2003 and offers some overhang boulders, but mostly vertical bouldering. Here you will find problems at all levels of difficulties! We also have a Moon wall and campus board.

Vulkan Climbing Center

Every Friday after 17:30 there is Friday climbing at Vulkan Klatresenter. During the winter season, it is free for the first 20 participants, otherwise its 90 NOK (including ropes). Equipments can be rented if needed, or borrowed from us (Read "Borrowing Equipment"). There will also be an opportunity to booze it up after the climbing session at Fyrhuset, 3 minutes away from the gym.